Kies jouw regio

Geef aan in welke regio je actief bent. Op basis van je regio worden de juiste taal en gegevens geladen.

 • Africa
 • Asia
 • Australia/NZ
 • Europe
 • North America
 • South America
 • Select a region
  • Africa
  • Asia
  • Australia/NZ
  • Europe
  • North America
  • South America
Region
Menu

Gebruiksvoorwaarden

De Oxbo Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven door Oxbo. 

De Oxbo -website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en mededelingen zonder wijziging accepteert. Uw gebruik van de Oxbo Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. 

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Oxbo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke het gebruik van de Oxbo Website wordt aangeboden, inclusief van maar niet beperkt tot kosten geassocieerd met het gebruik van de Oxbo. 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN 

De Oxbo-website kan links naar andere websites (“Gelinkte sites”) bevatten. De Gelinkte Sites staan ​​niet onder de controle van Oxbo en Oxbo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, inclusief maar niet beperkt tot eventuele links op een Gelinkte Site, of enige wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Oxbo is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Oxbo biedt u deze links alleen aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Oxbo van de site of enige associatie met de exploitanten ervan. 

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK 

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Oxbo -website garandeert u Oxbo dat u de Oxbo -website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Oxbo Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Oxbo Website of het gebruik en genoegen van de Oxbo Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Oxbo -websites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. 

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN 

De Oxbo -website kan prikborddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, kalenders en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk “Communicatiediensten”). U stemt ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en betrekking hebben op de specifieke Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van een communicatiedienst niet: 

De wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden. Ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreuk makende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie publiceren, posten, uploaden, verspreiden of verspreiden. Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten op intellectueel eigendom (of door privacy- of publiciteitsrechten), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen. Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van iemand anders kunnen beschadigen. Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen, tenzij een dergelijke Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat. Enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen. Download elk bestand dat is geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid. 

Vervalsen of verwijderen van auteurstoeschrijvingen, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload. 

Beperk of verbied andere gebruikers om gebruik te maken van en te genieten van de communicatiediensten. Gedragscodes of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst. Oogst of verzamel anderszins informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming. Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving. 

Oxbo is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Oxbo behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Oxbo behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling en zonder enige reden. 

Oxbo behoudt zich te allen tijde het recht om informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te bewerken, plaatsing te weigeren of te verwijderen. Naar eigen goeddunken van Oxbo. 

Wees altijd voorzichtig bij het vrijgeven van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. Oxbo Nederland heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Oxbo Nederland niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en gastheren zijn geen bevoegde Oxbo-woordvoerders en hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Oxbo. 

Materialen die zijn geüpload naar een Communicatiedienst kunnen onderhevig zijn aan geposte beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt. 

MATERIAAL VERSTREKT AAN Oxbo OF GEPUBLICEERD OP EEN Oxbo WEBSITE 

Oxbo claimt geen eigendom van de materialen die u aan Oxbo verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een Oxbo -website of aanverwante diensten (gezamenlijk “Inzendingen”). Echter, door het plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van uw Inzending, geeft u Oxbo, de aan haar gelieerde bedrijven en de nodige sublicentiehouders toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het recht om: uw Inzending te kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending. 

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending zoals hierin bepaald. Oxbo is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken, en mag de Inzending op elk moment naar Oxbo’s eigen goeddunken verwijderen. 

Door uw Inzending te posten, uploaden, in te voeren, aan te bieden of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inzending bezit of anderszins beheert zoals beschreven in dit gedeelte, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig heeft om te verstrekken, te plaatsen, de Inzendingen te uploaden, invoeren of indienen. 

AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER 

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE Oxbo WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. Oxbo EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Oxbo WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE Oxbo WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE BESLISSINGEN EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES. 

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN Oxbo EN/OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE Oxbo WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE Oxbo WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET VERSCHAFFEN OF HET NIET DIENSTEN VERLENEN OF INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS VERKREGEN VIA DE Oxbo WEBSITE OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE Oxbo WEBSITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Oxbo OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Oxbo WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Oxbo WEBSITE TE STAKEN. 

GARANTIES 

Oxbo EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE Oxbo WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE. Oxbo EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. 

BEËINDIGING/TOEGANGSBEPERKING 

Oxbo behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Oxbo Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

VERGOEDING

U stemt ermee in Oxbo en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiegevers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige activiteit die verband houdt met het gebruik van de Oxbo -website (inclusief nalatig of opzettelijk onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Oxbo-website via uw toegang tot de Oxbo-website. 

ALGEMEEN 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden tot de maximale toegestane wettelijke hoogte beheerst door de wetten van de staat Washington, VS, zonder verwijzing naar de beginselen van wetsconflicten in dergelijke wetten.U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in San Mateo County, Californië, VS in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Oxbo -website. Het gebruik van de Oxbo -website is niet toegestaan ​​in jurisdicties die niet al deze gebruiksvoorwaarden uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Oxbo als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Oxbo -website. Het gebruik van de Oxbo -website is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan het recht van Oxbo om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavers met betrekking tot uw gebruik. Van de Oxbo -website of informatie verstrekt aan of verzameld door Oxbo met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat een van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden blijft van kracht. Tenzij hierin anders vermeld, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Oxbo met betrekking tot de Oxbo website en vervangen ze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Oxbo met betrekking tot de website van Oxbo. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden zijn in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld. 

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN 

Alle inhoud van de Oxbo-website is: © 2023 Oxbo en/of haar leveranciers. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. 

HANDELSMERKEN 

De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. 

De hierin afgebeelde voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is bedoeld of mag worden afgeleid. 

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. 

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHT 

Overeenkomstig Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving worden verzonden naar de Aangewezen Agent van de Serviceprovider.  

ALLE ONDERZOEKEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN GEEN REACTIE ONTVANGEN.  

Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht. 

SERVICECONTACT 

info@oxbo.com 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Name(Vereist)
Opt into the following Oxbo newsletters
GDPR(Vereist)